Skip to main content

Verwijzen

Een werknemer met een verminderd gehoor kan zich met zijn zorgvraag over horen aanmelden bij 4 locaties: de huisarts, de audicien, de KNO-arts en het Audiologisch Centrum. Wanneer een cliënt in de werkende leeftijd zich bij de audicien meldt, wordt van de audicien verwacht dat hij d.m.v. triage vaststelt of de cliënt verdere medische of audiologische zorg en begeleiding nodig heeft, ook op het gebied van werk. 

Informatie over richtlijnen voor verwijzing vindt u bij Protocollen en Richtlijnen.

 

Beroepsziekten melden

Artsen kunnen beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen eenvoudig digitaal melden. In de huidige Arbeidsomstandighedenwet staat dat de verplichting om beroepsziekten te melden ligt bij ‘de persoon die belast is met de bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten.’ Dit is meestal de bedrijfsarts maar kán ook een verzekeringsarts zijn.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) maakt onderscheid tussen registratierichtlijnen en information notices.

 • De registratierichtlijnen zijn samengesteld door het NCvB op basis van de internationale wetenschappelijke literatuur over werkgerelateerde aandoeningen. Deze kennis is in het achtergronddocument beschreven. Deze registratierichtlijnen hebben de voorkeur voor het melden van beroepsziekten.
   
 • De information notices zijn samengesteld door experts uit de Europese Unie. Deze bieden voor blootstelling aan chemische en fysische factoren aanvullende informatie voor het melden van beroepsziekten. Dit geldt ook voor beroepsziekten waarvoor nog geen registratierichtlijnen beschikbaar zijn.
   

Registratierichtlijnen gehooraandoeningen

Beroepsziekten melden

Verwijzen naar Polikliniek Mens en Arbeid

Niet minder dan 1 miljoen mensen werken in teveel lawaai, 200.000 werknemers kampen met slechthorendheid. Beide groepen werknemers kunnen met complexe vragen terecht bij het kenniscentrum Gehoor en Arbeid van de PMA.  

Wie kunt u verwijzen?
Patiënten met vragen over gezondheidsproblemen die te maken hebben met auditieve eisen in het werk (communicatie, veiligheid, rijvaardigheid) en blootstelling aan overmatig geluid op de werkplek voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of zeer specialistische diagnostiek en begeleiding nodig is. Ook wanneer een uitspraak nodig is met betrekking totbepaling van de beroepsgebondenheid van de aandoening, arbeids(on)geschiktheid of in het kader van expertise-onderzoek kunt u bij de PMA terecht.   

Aanpak
Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer vraagstelling en onderzoekstraject. Waar nodig bezoekt de klinisch arbeidsgeneeskundige de werkplek.  Spreekuur en advies hebben een multidisciplinair karakter, er kan worden samengewerkt met een audioloog, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist en/of klinisch arbeidsgeneeskundige. 

Resultaat

 1. Bepaling van de beroepsgebondenheid van een aandoening.
 2. Optimale technische revalidatie door gespecialiseerd audiologisch onderzoek.
 3. Advies over de werksituatie met suggesties voor werkplekinrichting, werkorganisatie en arbeidsomstandigheden. 
  Dit leidt tot duidelijkheid over de functionele mogelijkheden van de slechthorende in de eigen of alternatieve werksituatie. Bovendien kan het advies leiden tot een gericht begeleidingstraject voor beter functioneren of re-integratie. 
 4. Advies over de mentale belastbaarheid gerelateerd aan de slechthorendheid en begeleiding bij de psychosociale revalidatie.
  De slechthorende krijgt inzicht in hoe om te gaan met klachten als oververmoeidheid en oorsuizen.

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst kan via de button bel me terug.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen. Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.