Skip to main content

Protocollen en richtlijnen

Verschillende protocollen en richtlijnen voor het omgaan met en (door-) verwijzen van werknemers met een verminderd gehoor zijn voorhanden.

Richtlijnen De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). 

De NVAB is de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen.

 • Preventie beroepsslechthorendheid 2006

  In opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld. Het project is geleid door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. De richtlijn Preventie Beroepsslechthorendheid kunt u hier downloaden. Hier vindt u ook het achtergronddocument en een samenvatting.

  De richtlijn 'effectieve gehoorbescherming' is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en Europse wet- en regelgeving, zie onder Arbobesluit. Het vermoeden van beroepsgebonden gehoorschade kan worden getoetst aan de registratierichtlijn. Optimale zorg voor de slechthorende vraagt een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld bedrijfsartsen en audiologen. Een protocol is ontwikkeld om die samenwerking vorm te geven.
   
 • Richtlijn slechthorendheid en tinnitus 2020

  De NVAB-richtlijn Slechthorendheid en tinnitus geeft de bedrijfsarts aanbevelingen voor probleemorientatie, de diagnostiek en het beleid bij werkenden met slechthorendheid en/of tinnitus. Begeleiding en advies volgens deze richtlijn draagt eraan bij dat de werkende zo goed mogelijk kan blijven functioneren en participeren bij het werk.

  De richtlijn is gestructureerd volgens het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health) en biedt een internationaal geaccepteerd theoretisch kader voor de beschrijving van participatieproblemen in relatie tot gezondheidsproblemen. Je krijgt praktische handvatten voor interventies om functionele mogelijkheden te verbeteren en werksituaties en persoonlijke factoren te beïnvloeden. De hulp die audiologische centra kunnen bieden vind je uiteraard ook in de richtlijn.

  De richtlijn Preventie Beroepsslechthorendheid kunt u hier downloaden. Hier vindt u ook het achtergronddocument en een samenvatting.
Protocol Stichting Protocol Hoorhulpmiddelen (SPHHM).

De SPHHM is een stichting dat als doel heeft het implementeren, beheren en door ontwikkelen van het Hoorprotocol.

Dit protocol beschrijft hoe hoorhulpmiddelen in Nederland moeten worden verstrekt als uitvoering van de Zorgverzekeringswet aan personen die 35 dB of meer gehoorverlies hebben aan één of beide oren, ernstige oorsuizen hebben, beperkingen in het luisteren of gebruik van communicatieapparatuur, of aan personen die minder dan 35 dB verlies hebben maar een beroep doen op de bijzondere zorgvraag.

Het protocol wordt onderschreven door alle verzekeraars aangesloten bij Zorgverzekeraars Nederland, alle audicienbedrijven aangesloten bij de brancheverenigingen NVAB en Kwaliteitsaudiciens en CVZA , audiologen verenigd in de NVKF en de betrokken patiëntenverenigingen vertegenwoordigd door Stichting Hoormij. Het protocol beschrijft de door de audicien te volgen stappen bij de selectie en evaluatie van hoorhulpmiddelen ten behoeve van volwassen cliënten vanaf 18 jaar.

Het Protocol biedt tevens duidelijke richtlijnen omtrent het thema ‘Werk’.

Het protocol hoorhulpmiddelen 2020 kunt u hier downloaden. Hier vindt u ook achtergrondinformatie.

Routeplanner "Betere communicatie op de werkvloer"

Phonak stelde samen met een aantal partners de werkgroep ‘Communicatie en Arbeid’ samen. Doel van de werkgroep was audiciens in Nederland met praktische handvatten ondersteunen bij de signalering van problemen op het werk van hun cliënten en doorverwijzing naar de juiste persoon of instantie. Na enkele bijeenkomsten werd besloten een overzicht te maken waarop voor iedereen duidelijk zichtbaar is welke stappen in welke richtingen gezet kunnen worden. Dit werd de routeplanner. De routeplanner geeft een totaaloverzicht van de mogelijkheden op het gebied van ondersteuning van de cliënt op het juiste moment.

Routeplanner Betere Communicatie op de Werkplek