Skip to main content

Wie zijn wij?

Welkom bij Gehoor&Werk.nl, het platform voor werknemers met klachten van een verminderd gehoor met informatie over werken met een verminderd gehoor, ondersteuning en het laatste (vak)nieuws omtrent het werken met een verminderd gehoor.

Dit platform is tot stand gekomen naar aanleiding van het wetenschappelijke Hear@Work project*.

Het doel van het Hear@Work project was verkennen wat er nodig is om werknemers met slechthorendheid in staat te stellen de impact van slechthorendheid op het werk zelf te managen en de juiste zorg en hoorhulpmiddelen te vinden. We hebben met data van de Nationale Longitudinale Studie naar Slechthorendheid (NL-SH) onderzocht welke factoren het aanschaffen van een hoorhulpmiddel bij werkende slechthorenden voorspellen. Slechts 23% van de slechthorende werkenden had in vijf jaar tijd een hoorhulpmiddel aangeschaft. Het hebben van een partner en hoe iemand zijn eigen gehoorverlies inschat bleken factoren die voorspellen of een hoorhulpmiddel wordt aanschaft. Voor mannen was veeleisend werk ook een voorspeller voor het aanschaffen van (een) hoorhulpmiddel(en). Tot slot vonden we in een tweede studie dat de achteruitgang van het gehoor in 5 jaar tijd gerelateerd was aan een toename in herstelbehoefte na het werk. Deze laatste bevinding onderstreept het belang van toegang tot adequate interventies en zorg die zich richten op het verminderen van vermoeidheid na het werk.

Naar aanleiding van deze studies hebben we interviews gehouden met werknemers en hun werkgevers. Daarin hebben we gevraagd naar belemmerende en bevorderende factoren en behoeften voor het managen van slechthorendheid op de werkplek en het vinden van de juiste zorg. Vervolgens zijn alle bevindingen besproken in een expertgroep met daarin onder andere vertegenwoordigers van audiologen, bedrijfsartsen, (job)coaches, patiënten(vereniging), industriële partners, en audiciens. Dit leidde tot een brainstorm waarin oplossingen voor een betere toegang naar de juist zorg en hooroplossingen werden geopperd.

Bij alle partijen blijkt er sterk behoefte aan één centraal, onafhankelijk online platform waar werknemers en professionals terecht kunnen met vragen over werk gerelateerde problemen en gehoorondersteuning en waar nodig begeleiding of verwijzing naar relevante professionals geboden wordt. De persoon met gehoorproblemen staat centraal. Er is geadviseerd om bestaande informatie te updaten en samen te voegen. Het is essentieel alle betrokkenen in dit veld zich achter dit plan voor één centraal platform scharen en inspraak krijgen in de inhoud ervan. Om die reden roept Hear@Work iedereen die belangstelling heeft op om zich aan te sluiten bij de expertgroep. De expertgroep levert input en denkt mee over het design.

* Hear@Work is een publiek-private samenwerking tussen de wetenschap en diverse partijen uit het veld. Het project wordt gefinancierd door Sonova Nederland B.V. en het Ministerie van Economische Zaken middels de PPS-toeslag van de Topsector Life Sciences & Health (www.health-holland.com) ter stimulering van publieke-private samenwerking.

Contact
Heeft u vragen en / of opmerkingen over deze website? Neem dan contact op met ons.